31 مرداد 1397

به عشق دیدنت ای دختر لُر
به دنبال توام از کرخه تا کُر

کنار ساحل و بیـن صدف ها
بخنـدی تا بـریـزد از لبت دُرّ