31 مرداد 1397

هنوز از همدلی ای دختر ِ لُر

زنی بر اوج احساسـم تلنـگر

تبسم در بغــل گیـرد لبـت را

که میریزدبه روی دامنت دُرّ