31 مرداد 1397

هنوز از  نغمه ات ای دخترِ لُر

به احساسم  زنی  دائم  تلنگر

لبت قرمز شد از  موجِ  تبسم

گرفت از آتش عشقت دلم گُر