28 فروردین 1397

پریچهـری که از جنس پری بود
خــدای عشق و راز دلبــری بود

کمان ابــرویِ قصــر عاشقی ها
شقـایق گـونه و گیسو زری بود