22 فروردین 1397

گل سرخ وسفیــدم ناز شستت
شـــراب کـــهنه در جــام الســتت

چنـان ناز و فــریبـائی کـــه گاهی
خدا زُل می زند در چشم مستت