6 فروردین 1397

لب سرخت هوسناک وعسل ریز

بیـاور چـایی و صبحانه بـر میز

بکــن از عطـــر ِ ناب ِ مهـــربانی

هـوای صبح شهرم را دل انگیـز