9 بهمن 1398

بهمنی از تـــوده ی بــرف آمده

خوش قدم وناز وشگرف آمده

کرده بـه تـن شعـر سراپا سفید

زمـزمـه هـا دارد و ژرف آمـده